Dmitriy B. Vorobyov

Dmitriy B. Vorobyov
Chief Executive Officer, Chairman of the Management Board of Directors of OMZ

Dmitriy V. Vasilkov

Dmitriy V. Vasilkov
Member of the Management Board of OMZ

Vladimir V. Dyukov

Vladimir V. Dyukov
Deputy General Director for Strategic Planning and Business Development

Andrey Y. Epifanov

Andrey Y. Epifanov
Director for economic and information security, Member of the Management Board of OMZ

Nataliya V. Polevaya

Nataliya V. Polevaya
Chief Accountant, Member of the Management Board of OMZ

Ekaterina V. Pushkarevskaya

Ekaterina V. Pushkarevskaya
Chief Legal Officer, Member of the Management Board of OMZ